Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

 • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest:

Niepubliczne Przedszkole „Opiekuńcze Misie”,

z siedzibą: 32-082 Rybna, ul. Dolna 42,  telefon: 12 256 10 25.

 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym nedzaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.
 • Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „OPIEKUŃCZE MISIE" W RYBNEJ
 • 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedszkole nosi nazwę – Niepubliczne Przedszkole „OPIEKUŃCZE MISIE”.
 2. Nazwa używana przez przedszkole:

    Niepubliczne Przedszkole „OPIEKUŃCZE MISIE”

    organ prowadzący- Małgorzata Miś-Juszczyk,

    siedziba firmy- ul. Dolna 42; Rybna 32-061

    NIP 944-177-06-60

 1. Podstawa prawna działania przedszkola: Przedszkole działa w ramach Statutu i obowiązujących przepisów.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

 • 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r., poz. 53 ze zm.), ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 2. Celem przedszkola jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
 1. Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela .

 

 • 3

 

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI

 1. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją pracy w danym roku szkolnym.
 2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli. W trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki), zapewniona jest opieka nauczyciela oraz asystenta nauczyciela,
 3. Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek odbywa się na podstawie regulaminu wycieczek.
 4. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.

 

 • 4

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność

prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie dysponują pełnią władzy rodzicielskiej, udzielenie upoważnienia oraz jego odwołanie czy zmiana wymaga dla swej ważności zgodnego oświadczenia obojga rodziców / opiekunów.          

 1. W przypadku upoważnienia przez rodziców dzieci nieletnich, rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i karną za zaistniałe zdarzenie.
 2. Nie wydaje się dziecka rodzicowi (opiekunowi), który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe – powiadomić policję.
 3. Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 4. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to nauczycielowi lub upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i z szatni przekazywane jest rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo. Ta sama zasada dotyczy odbierania dziecka z placu zabaw. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu (rozebrać i przebrać ), a następnie przekazać pracownikowi w szatni. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada przedszkole.
 5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe w przedmiocie ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej lub prawa do kontaktów z dzieckiem. Do czasu złożenia ww. orzeczenia Przedszkole przyjmuje, że władza rodzicielska i prawo do kontaktu z dzieckiem obojga rodziców jest nieograniczone.

 

 • 5

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 1. Dyrektor:

– odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi,

– podejmuje decyzje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,

– zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,

 1. W przedszkolu może być utworzone, z inicjatywy organu prowadzącego, stanowisko zastępcy dyrektora- dyrektor ds. Pedagogicznych :

– reprezentuje placówkę na zewnątrz,

– sprawuje nadzór pedagogiczny,

– ustala ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału na wniosek Rady Pedagogicznej,

– na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego

– aktywnie współpracuje z zespołem nauczycielskim,

– inspiruje nauczycieli do poszukiwań innowacyjnych,

– diagnozuje sytuacje wychowawcze i dydaktyczne, koordynuje organizację imprez przedszkolnych, jest opiekunem nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy oraz nauczycieli nowo zatrudnionych,

– posiada upoważnienie właściciela przedszkola do podejmowania wszystkich działań należących do zastępcy dyrektora i reprezentacji placówki na zewnątrz.

 

 1. Rada Pedagogiczna

W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym rady jest zastępca dyrektora przedszkola, a w przypadku, gdy tego stanowiska nie utworzono – dyrektor.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem.

Rada pedagogiczna posiada regulamin. Kompetencje Rady Pedagogicznej wynikają w szczególności z art. 70 ustawy – Prawo oświatowe.

 

 • 6

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta zapisu dziecka”. Dziecko może być przyjęte w ciągu roku szkolnego jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola i ich rodzeństwa.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z ilości do 25 dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 4. W przedszkolu funkcjonują oddziały obejmujące dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat.
 5. Przedszkole działa w godzinach od 6.30 do 18.00
 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki, w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola.

 

 • 6a

 

REALIZACJA ZADAŃ PRZEDSZKOLA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (PRACA ZDALNA)

 1. W przypadku, gdy zajęcia stacjonarne w przedszkolu są zawieszone – zajęcia te realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Zawieszenie zajęć stacjonarnych wynika z prawa powszechnie obowiązującego (art. 125a ustawy – Prawo oświatowe) i jest wprowadzane zarządzeniem dyrektora bądź organu prowadzącego, O przyczynie i przewidywanym czasie trwania zawieszenia informuje się rodziców niezwłocznie.
 3. Za zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiada Dyrektor Przedszkola, który w szczególności:
 4. a) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
 5. b) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
 6. c) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 7. d) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
 8. e) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;
 9. f) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program;
 10. g) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych. Wybrany sposób uwzględnia konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.
 11. h) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 12. i) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 13. j) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz potrzeby osób uczęszczających na zajęcia, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 14. k) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
 15. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być, według wyboru dyrektora realizowane:
 16. a) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Zintegrowana Platforma Edukacyjna) lub
 17. b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, lub
 18. c) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
 19. d) w inny niż określone w pkt 1–3 sposób umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. Inny sposób określa dyrektor Przedszkola.
 20. Materiały niezbędne do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są przekazywane z wykorzystaniem kanałów komunikacji wskazanych w ust. 4 pkt 1, 2 lub drogą mailową (na adresy rodziców wskazane w umowie cywilnoprawnej) lub odbierane osobiście przez rodziców ucznia – po wcześniejszym umówieniu w siedzibie Przedszkola.
 21. Stosowanie wybranych, zgodnie z ust. 4 technologii informacyjno-komunikacyjnych odbywa się z zachowaniem bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Dzienny czas, jaki uczeń, w wyniku realizacji zajęć w tej formie może spędzić przed ekranem nie może przekraczać 2 godzin.
 22. Decyzja o odstąpieniu od organizowania zajęć z wykorzystaniem wymienionych w ust. 4 metod i technik może być podjęta przez dyrektora wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

 • 7

 

CEL I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, która udzielana jest poprzez:

– diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka

– indywidualne wspieranie rozwoju dziecka,

– organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych,

– prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli – psycholog i logopeda

– organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców

Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, w porozumieniu z radą pedagogiczną
 3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i dni od 24 grudnia do 2 stycznia oraz Wielkiego Piątku. W okresie ferii szkolnych i wakacji, z powodu zmniejszonej liczby dzieci przedszkole może ograniczyć liczbę oddziałów.
 4. Przerwy pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.

5a. W sytuacjach wyjątkowych, nagłych, powstałych w wyniku zdarzeń od Przedszkola niezależnych, w tym w okresie czasowego ograniczenia bądź zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z odrębnymi przepisami, dyrektor może zarządzić przerwę w funkcjonowaniu Przedszkola w dniach innych niż ustalone zgodnie z § 7 ust. 4-5. W takiej sytuacji o planowanym rozpoczęciu przerwy oraz jej przyczynie i szacowanym czasie jej trwania dyrektor zawiadamia rodziców niezwłocznie.

 1. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości placówki.
 2. Rodzaje zajęć dodatkowych, terminy i czas ich trwania podawane są rodzicom do wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 3. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 4. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
 5. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.
 6. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka ) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
 7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej.

 

 • 8

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.
 2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne procedury, w tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 3. Zadania i obowiązki nauczycieli:

– nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków oraz za jakość swojej pracy,

– decyduje o doborze programu nauczania, metod, środków dydaktycznych,

– planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą wg przyjętej w przedszkolu procedury,

– do podstawowych zadań nauczyciela należy prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

– opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,

– systematycznie informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców z Podstawą Programową Wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka tych wiadomości i umiejętności, które są tam zalecane,

– informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają

–  zachęcanie rodziców do uczestniczeniu w wydarzeniach przedszkolnych,

– w razie potrzeby opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

– współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną-logopeda, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

– współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,

– dbałość o własne dokształcanie,

– reaguje na wszelkie sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola

– i inne

 1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Niepublicznego Przedszkola ,”OPIEKUŃCZE MISIE” w Rybnej,
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z organizacji pracy. Pracownicy przedszkola odpowiadają przed prowadzącym przedszkole za naruszenie dyscypliny i porządku pracy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż jest obowiązkiem pracownika.

 

Do zadań Asystenta przedszkola należy :

– pomoc nauczycielowi podczas zajęć,

– pomoc w opiece nad dziećmi,

– utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń, dbanie o sprzęt,

– przygotowanie i rozdawanie posiłków,

– pomoc nauczycielce przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

– pomoc w pielęgnowaniu ogrodu przedszkolnego,dbałość o kwiaty w ogrodzie,

– dezynfekcja zabawek,

– udział w uroczystościach przedszkolnych, jeżeli jest taka potrzeba

– pomoc przy myciu, rozbieraniu i ubieraniu dzieci,

– wychodzenie z nauczycielką do ogrodu i na spacery poza teren

– przyjmowanie i wydawanie dzieci w szatni,

– sprzątanie sal i innych pomieszczeń,

– dbałość o zabawki i sprzęt przedszkolny,

– przygotowywanie posiłków, zgodnie z wymaganiami,

– dbałość o naczynia, sprzęt i pomieszczenia kuchenne,

– mycie i dezynfekcja naczyń,

– i inne

 • 9

 

WYCHOWANKOWIE

 1. Przedszkole respektuje prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa,

– szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

– poszanowania jego godności osobistej,

– akceptacji jego osoby

 1. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

– zaradności wobec sytuacji problemowych,

– działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,

– poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,

– tolerancji, otwartości wobec innych,

– przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych

 1. Dzieci mają obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
 2. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 

 

 • 10

 

RODZICE WYCHOWANKÓW

 1. Rodzice/opiekunowie mają prawo do:

– znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

– uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,

– uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,

– uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

– wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,

– uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców/ opiekunów dzieci,

– udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/ opiekunów dziecka należy:

– przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, regulaminów przedszkola,

– przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

– informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień, szczególnie dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu winni zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola,

– niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola lub nauczycielkę o chorobie zakaźnej dziecka i po chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola,

– interesowanie się edukacją swojego dziecka w przedszkolu,

– współpraca z nauczycielem w zakresie niwelowania problemów dziecka,

– terminowego wnoszenia opłat,

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami/ opiekunami:

– zebrania ogólne,

– zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym,

– konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem,

– spotkania integracyjne z rodzicami/ opiekunami i ich dziećmi,

 – zajęcia otwarte,

– konsultacje z logopedą, psychologiem,

– uroczystości i imprezy grupowe oraz ogólno przedszkolne,

– kącik dla rodziców/ opiekunów,

– tablica informacyjna

– spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców/ opiekunów,

 

 • 11

 

FINANSE

 1. Przedszkole zawiera umowę z rodzicami/ opiekunami o świadczeniu usług.
 2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana w umowie i może być zmieniana. O zmianie wysokości opłat czesnego informuje dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów o świadczeniu usług pomiędzy przedszkolem a rodzicem/ opiekunem.
 3. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

– z opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów,

– z dotacji budżetu Gminy Czernichów,

– z innych źródeł

 1. Nieobecności dziecka w przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej(czesnego).
 2. Rodzice bądź opiekunowie dzieci wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 5-ciu dni od otrzymania rachunku.
 3. Opłaty dokonuje się na konto przedszkola podane do wiadomości rodziców, poprzez aplikację lub na druku Kasa Przyjmie.
 4. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice/ opiekunowie zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z zachowaniem okresu miesięcznego wypowiedzenia.

 

 • 12

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prowadzący przedszkole w porozumieniu z nauczycielem może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola w następujących przypadkach:

– braku wniesienia opłaty za przedszkole za dwa miesiące,

– jeżeli zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci,

– w przypadku wystąpienia braku współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami/ opiekunami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania.

Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców. Decyzja dyrektora zawiera uzasadnienie, ze wskazaniem podstaw skreślenia- faktycznych (opis stanu faktycznego uzasadniającego skreślenie dziecka z listy wychowanków) oraz prawnych (powołanie podstawy prawnej – tj. właściwego przepisu Statutu). W pozostałym zakresie do decyzji stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w szczególności art. 107 ww. ustawy. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Małopolskiego Kuratora Oświaty

2.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców/ opiekunów i pracowników obsługi.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych usłała się:

– wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola,

– zapoznanie rodziców/ opiekunów dzieci nowo przyjętych z treścią statutu na pierwszym zebraniu.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i

Kodeksu Cywilnego.

 1. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do właściciela placówki.

 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca fanpage’a „Opiekuńcze Misie” w Rybnej na portalu Facebook

Klauzula informacyjna RODO dotycząca fanpage’a Niepublicznego Przedszkola „Opiekuńcze Misie” w Rybnej na portalu Facebook

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest  Niepubliczne Przedszkole „Opiekuńcze Misie” w Rybnej z siedzibą: 32-061 Rybna, ul. Dolna 42,  telefon: 12 256 10 25. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem nedzaodo@gmail.com.

 

 • Informacje ogólne:
 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 

 • Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Niepubliczne Przedszkole „Opiekuńcze Misie” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działań przedszkola, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 • Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
  i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

 • Odbiorcy danych:

 

 • W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 • Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 • podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 

 • Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat można uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.

 

 • Okres przechowywania danych:

 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.
 • Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.