Statut Żłobka „Opiekuńcze Misie” w Rybnej

Postanowienia ogólne

par. 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek „Opiekuńcze Misie” w Rybnej
 2. Żłobek jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta gminy Czernichów.
 3. Organem prowadzącym żłobek jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Małgorzata Miś-Juszczyk
 4. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 32-061 Rybna

par. 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367).
 4. Niniejszego statutu.

Cele i zadania żłobka

par. 1

Żłobek realizuje cele i zadania w szczególności:

 1. dba o stworzenie rodzinnej, ciepłej atmosfery
 2. zapewnia wykwalifikowaną kadrę która dba o rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci.
 1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 2. wspomaga indywidualny rozwój (poznawczy, psychofizyczny, społeczny) i wczesną edukację dziecka,
 3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
 5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
 7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej, logopedycznej
 8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
 9. organizuje zabawę i kontakt z rówieśnikami pod okiem wykwalifikowanej kadry
 10. prowadzi zajęcia edukacyjno – wychowawczo – rozwojowe w pomieszczeniach i na powietrzu
 11. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku,
 12. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

SPOSÓB REALIZACJI

par. 2

 1. program zabaw i zajęć w Żłobku jest ustalony przez personel placówki i przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka .
 2. zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie.
 3. nauka poprzez zabawę ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego kompetencjami:
  – zajęcia ruchowe i muzyczne, językowe, plastyczne
  – wyciszające
  – manualne
  – zabawa z muzyką itp.
 4. rozwijanie predyspozycji dziecka i przygotowanie do życia w grupie społecznej

 par. 3

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
 9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro-zdrowotnych.

par. 4

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

Organy żłobka

par 1

Organami żłobka są:

 1. Właściciel żłobka – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Małgorzata Miś-Juszczyk
 2. Dyrektor żłobka

par. 2

Do zadań właściciela należy:

 1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka
 2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
 3. zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi,
 4. stała współpraca z dyrektorem żłobka,
 5. obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
 6. ustalanie wysokości, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
 7. ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.
 8. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
 9. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
 10. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek,

Do zadań dyrektora żłobka należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną oraz merytoryczną żłobka,
 2. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
 3. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),
 4. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 6. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 7. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne,
 8. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
 9. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,
 10. proponowanie zmian w statucie żłobka,
 11. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.

 

Organizacja żłobka

par. 1

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 1roku życia do 3 lat.
 2. Żłobek jest placówką wielo oddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
 5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać 39, po ośmioro dzieci na jednego opiekuna (chyba, że organ prowadzący zarządzi inaczej).
 6. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

par. 2

 1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Żłobek jest czynny 11 miesięcy w roku z wyjątkiem miesiąca lipca, dni ustawowo wolnych od pracy oraz od 24.grudnia-wigilii do 2 stycznia, wielki piątek.
 3. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00.

par. 3

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

par. 4

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie dyrektor placówki w porozumieniu z właścicielem.

par. 5

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor placówki.
 3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.

par. 6

Wyżywienie

 1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów żłobkowych korzystają z pięciu posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu( I i II dania), podwieczorku. Żłobek zapewnia wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.
 2. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców zgodnie z aktualną stawką dzienną za wyżywienie określoną w Regulaminie
 3. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek telefonicznie najpóźniej do godziny 8.00 w danym dniu. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka 4. Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.
 4. Posiłki we własnym zakresie w określonych formach-(słoiczki zamknięte fabrycznie lub posiłki przygotowane przez rodziców oraz mleko matki dostarczone w przeznaczonych do tego pojemnikach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz opatrzone datą do spożycia) mogą być przynoszone przez rodziców do placówki. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

par. 7

 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

par. 8

 1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:
  a) 3 sale do zabawy i 3 sale do odpoczynku,
  b) toaleta dla dzieci z nocnikarnią
  c) toaleta dla personelu,
  d) szatnię dla dzieci,
  e) pomieszczenie socjalne,
  f) kuchnia i zmywalnia,
  g) pomieszczenie gospodarcze.
 2. Wyposażenie Żłobka spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.
 3. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w sali i na powietrzu,
  b) za rzeczy drogocenne, wartościowe.
 4. Zabrania się przynoszenia do Żłobka:
  a)ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,
  b)zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez dziecko.

par. 9

Zdrowie dziecka

 1. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.
 2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską.  
 3. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.                                                       
 4. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do właściciela placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

par. 10

Odbiór dziecka ze żłobka

 1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
 2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Rodziców/Opiekunów pisemnego upoważnienia dla tych osób w żłobku. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
 3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny ustalonej w umowie. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

 1. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 2. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.
 3. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, personel Żłobka zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.
 4. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
 5. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem.
 6. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 7. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione na terenie Placówki/Żłobka pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 8. Dziecko znajduje się  pod opieką rodzica lub osób upoważnionych do odbioru rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania go pod opiekę nauczyciela oraz po południu w trakcie odbioru dziecka od momentu zabrania go z grupy, jak również podczas organizowanych uroczystości na terenie Placówki/Żłobka w trakcie obecności Rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

par. 1

 1. Dyrektor żłobka powierza pracę w żłobku pielęgniarce, czterem opiekunkom i asystentowi opiekuna. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż 8, a liczba dzieci w żłobku nie przekracza 39.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 3. Obowiązki opiekuna, pielęgniarki
  a) opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  b) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
  c) kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
  d)kształtuje pozytywne cechy charakteru,
  e) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
  f) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
  g) pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci,
  h) asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.
  i) sprawowania opieki i pielęgnacji,
  j) karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej,
  k) organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),
  l) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  ł) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.

4.Do pielęgniarki należy również:

 1. udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,
 2. zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,
 3. obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej,
 4. współpracy z opiekunami procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,
 5. dokumentowania świadczeń zdrowotnych,
 6. Opiekunowie i pielęgniarka mają prawo do:
 7. dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 8. realizacji ścieżki awansu zawodowego,
 9. ochrony zdrowia,
 10. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
 11. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
 12. tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

par 2.

 1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
  a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,
  b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,
  c) współpraca z opiekunami i pielęgniarką w zakresie opieki i wychowania dzieci,
  d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez właściciela placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

par. 1

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie/nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współdziałania to:
  a) zebrania ogólne i grupowe
  b) kontakty indywidualne z właścicielem, dyrektorem i opiekunami
  c) zajęcia otwarte
  d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
  e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
  f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
  g) gazetki informacyjne dla rodziców
  h) spotkania integracyjne, piknik
  i) inne formy stosowane w pedagogice.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,
  b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka,
  e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
  f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek i innych,
  g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
  h) zgłaszania właścicielowi, dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
  i) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
  j) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.
  b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
  c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)
  d)udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
  e) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.
  f) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  g) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  h) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  i) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
  j) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z właścicielem placówki,
  k) respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
  l) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
  ł) zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, podpisane- smoczki+ zawieszka, butelki lub mleko modyfikowane, komplet pościeli, ręcznik, śliniaczek jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,
  m) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez właściciela, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,

par. 2

 1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
 3. akceptacji takim jakimi są
 4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych
 5. poszanowania godności i własności osobistej
 6. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
 7. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 8. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 9. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
 10. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
 11. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

 1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka ” i złożenie jej w podanym wcześniej przez właściciela żłobka terminie, następnie wpłata stosownego czesnego.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) a właścicielem żłobka.
 1. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.
 3. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku oświatowego, w miarę wolnych miejsc.
 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez właściciela terminie przy zachowaniu następujących zasad:
  pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
  pierwszeństwo ma także rodzeństwo dzieci uczęszczających.

par. 2

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez właściciela  placówki w szczególności, gdy rodzice (prawni opiekunowie):

 1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
 2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno –prawnej,
 3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
 4. nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
 5. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

par. 1

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 2. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,

par. 2

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  – opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
  – opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.
 1. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie właściciel placówki.
 2. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” osobiście lub na konto placówki.
 3. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

par. 1

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
  a) zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców w holu placówki
  b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez właściciela, dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach.
  c) umieszczony na stronie internetowej placówki.
 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Statut nadaje organ prowadzący.
 5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo – wychowawczej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 9. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.